سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه جو دو سر
کد مقاله : 1035-SINAWEB
نویسندگان:
1نوشین امینی *، 2غلامرضا امین، 3زهرا جعفری آذر
1نظام مهندسی
2استاد دانشکده علوم پزشکی تهران
3استاد دانشکده علوم دارویی
چکیده مقاله:
امروزه تهیه ی نانو ذرات زیستی با توجه به کارآیی آنها در پزشکی و علوم زیستی رو به افزایش است، و از سوی دیگر افزایش آگاهی نسبت به شیمی سبز و فرآیندهای زیستی، استفاده از روش های سازگار با محیط زیست برای تهیه ی غیر سمی نانو مواد زیستی را ضروری کرده است. اگر چه راه های گوناگون برای تهیه زیستی نانو ذرات فلزی شناخته شده اند اما استفاده از موجودات زنده و یا دیگر واسطه ها برای تهیه ی نانوذرات فلزی گران و همراه با محدودیت است و ازطرفی استفاده ازگیاهان دارویی در سنتز نانو ذرات به دلیل کمبود عوارض جانبی گوناگون، ترکیبات مؤثره موجود در گیاهان، توسعه صنایع وابسته به کشت گیاهان دارویی، جلوگیری از خروج ارز از کشور، ایجاد کار مفید بسیار مقرون به صرفه می باشند. هدف از انجام این تحقیق تولید نانو ذره نقره با استفاده از عصاره های آبی و هیدرو الکلی گیاه جو دوسر و ﺗﺄثیر نوع عصاره بر سنتز نانو ذرات بود. تشکیل نانو ذرات نقره با اضافه کردن محلول نیترات نقره به عصاره گیاه ( عصاره آبی، عصاره هیدرو الکلی) توسط اسپکتروسکوپی UV-Vis و تصاویر SEM ﺗﺄیید شد. نانو ذرات سنتز شده با توجه به نتایج به دست آمده از SEM عمدتا دارای اشکال کروی و گرد بودند همچنین تصاویر SEM نشان دادند که نانو ذرات سنتز شده با استفاده از عصاره آبی کوچکتر از نانو ذرات حاصل از عصاره هیدرو الکلی می باشند.
کلیدواژه ها:
واژگان کلیدی: جودوسر، سنتز سبز نانو ذرات نقره، عصاره آبی و هیدروالکلی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است