بارگذاری اسانس گیاه آویشن دنایی درون سامانه لیپوزومی
کد مقاله : 1043-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1شهره باباصفری، 1زهره کریمی، 1الهام ساسانی، 1سمیرا نادری نژاد *، 2بی بی فاطمه حقیرالسادات، 1مریم اژدری، 3محبوبه میرحسینی
1پژوهشگر
2استاد
3دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، یزد. ایران.
چکیده مقاله:
بارگذاری مواد دارویی درون لیپوزوم به علت مزایای منحصر به فرد آن ها بعنوان حامل های دارویی ،مانع تخریب اولیه و تغییر توزیع زیستی آن در بدن می شود. هدف از این مطالعه بارگذاری اسانس گیاه آویشن دنایی درون سامانه لیپوزومی بوده است. لیپوزوم های بارگذاری شده با اسانس آویشن، طی روش فیلم نازک تهیه شدند. با دستگاه روتاری ساخت لیپوزوم ها و بارگذاری اسانس درون لیپوزوم انجام گرفت و بعد از کاهش سایز و بدست آوردن جذب، درصد بارگذاری با دستگاه اسپکتروفوتومتری برای اسانس تعیین شد. لیپید پلی اتیلن گلیکول به فرمول اضافه شد و سپس پروفایل رهایش آن مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی نتایج، اسانس آویشن دنایی با مقدار 80-90 درصد درون لیپوزوم بارگذاری شد. در فرمولاسیون به دست آمده، کلسترول و فسفولیپید فسفاتیدیل کولین سویا%80 با نسبت 10-90 به همراه پلی اتیلن گلیکول و اسانس آویشن استفاده شده است. با استفاده از دستگاه نانوسایزر اندازه و پتانسیل زتا سامانه ی لیپوزومی بررسی شد و توزیع اندازه نانو ذرات ساخته شده یکنواخت گزارش شد. اندازه ی ذرات کمتر از 100 نانومترگزارش شد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: انکپسوله کردن،لیپوزوم،آویشن
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است