معرفی فرمولاسیون نانویی پایدار حاوی اسانس نعناع به منظور اثرگذاری برسرطان معده
کد مقاله : 1047-SINAWEB (R1)
نویسندگان:
1مطهره السادات مظلوم، 1سمیرا نادری نژاد *، 2بی بی فاطمه حقیرالسادات، 1مریم اژدری، 3فاطمه دانشمند
1پژوهشگر
2استاد
3استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، یزد. ایران.
چکیده مقاله:
سرطان معده در مردان، اولین سرطان و در زنان سومین سرطان شایع است و دومین عامل مرگ‌ومیر در جهان شناخته شده است. پیچیدگی روش‌های درمانی و تشخیص دیررس از علل‌های اساسی افزایش میزان مرگ در این سرطان است. در سال‌های اخیر موفقیت‎های بسیاری در زمینه‌ی نانوفناوری برای افزایش کارایی درمانی و کاهش دادن میزان عوارض جانبی داروهایی شیمیایی بدست آمده است. با کپسوله کردن اسانس به روش نانو، باعث ایجاد رهایش کنترل شده و افزایش میزان تاثیر آن‌ می‌شود. اسانس نعناع درون حامل دارویی نیوزوم می‌تواند باعث کاهش فراریت اسانس، کاهش اکسید شوندگی و افزایش راندمان اثرگذاری سامانه شود. هدف از این تحقیق ساخت نانونیوزوم حاوی اسانس نعناع و همچنین بررسی اثر4/7pH= و 4/5pH= در بافرPBS ، در دمای 37 درجه سانتی‌گراد بر رهایش اسانس می باشد. به دست آوردن سامانه دارویی با میزان بارگذاری مناسب از دیگر اهداف پژوهش حاضرمی‌باشد. اسانس‌گیری گیاه نعناع از طریق روش تقطیر با بخار آب انجام شد. نیوزوم با استفاده از روش هیدراتاسیون فیلم نازک تهیه شده و اندازه‌ی ذرات، پتانسیل زتا، رهایش در شرایط آزمایشگاهی ‌مورد بررسی‌ قرارگرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان اسانس بارگذاری شده 06/2±036/61 ، اندازه ذرات 62/79 و شارژ سطحی11/46- است.
کلیدواژه ها:
سرطان، رهایش کنترل شده، نعناع، نیوزوم
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است