تاثیر نانو ذرات سیلیسیوم دی‌اکسید بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاه‌چه بلوط تحت تنش خشکی
کد مقاله : 1048-SINAWEB
نویسندگان:
1مریم حشمتی، 2مژگان کوثری *، 3حسن فیضی
1دانشجو
2سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
3عضو هیات علمی دانشگاه تربت حیدریه
چکیده مقاله:
طی سال‌های گذشته (1387-1395) گزارش‌های متعددی از زوال و مرگ درختان بلوط در غرب کشور منتشر شده است. تعداد یک میلیون و صد وسی هزار هکتار از رویش‌گاه‌های زاگرسی و 250 هزار هکتار از جنگل‌های استان ایلام مبتلا به این بیماری هستند. در این پژوهش از نانوذرات سیلیسیوم دی‌اکسید برای کاهش اثرات مخرب تنش خشکی بر بذر بلوط و افزایش توانمندی جوانه زنی و رشد بلوط استفاده شد. تیمارها شامل 4 سطح نانو‌ ذرات (0، 10، 50 و 100میلی‌گرم در لیتر) و 4 سطح تنش خشکی (0، 3-، 6- و 9- بار) اعمال شده توسط پلی‌اتیلن‌گلایکول 6000 بود. آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با دو عامل و سه تکرار انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد دی‌اکسید سیلیسیوم بر صفات وزن تر و خشک ریشه‌چه، تعداد ریشه‌های جانبی، وزن تر ساقه‌چه و درصد ظهور نهایی گیاه‌چه در سطح احتمال 5% تأثیر معنی‌داری داشت. بیش‌ترین تعداد ریشه‌های جانبی در کاربرد غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر بود. این تیمار باعث افزایش تعداد ریشه‌های جانبی و گستردگی سیستم ریشه به میزان 33/22 درصد نسبت به تیمار شاهد شد. کم‌ترین تعداد ریشه‌های جانبی در تیمار 10 میلی‌گرم در لیتر بود. به‌طور‌کلی غلظت 50 میلی‌گرم در لیتر بهترین توصیه برای بهبود مشخصات ریشه و تعدیل اثر تنش خشکی در گیاه بلوط است. این تحقیق اولین پژوهش اثرات نانوذرات بر شاخص های جوانه زنی و رشد بذر بلوط است و یافته های آن می تواند برای برنامه جامع احیاء جنگل های بلوط کاربردی باشد.
کلیدواژه ها:
جوانه‌زنی، جنگل، زوال بلوط، نانوذرات
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است