فناوری نانو و نقش آن در دامپروری به عنوان یکی از ارکان تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
کد مقاله : 1053-SINAWEB (R2)
نویسندگان:
1مهدی افتخاری *، 2داوود صیدی
1عضو هیئت علمی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین، ایران
2مدیر بخش دام و طیور پژوهشکده امنیت غذایی و خودکفایی
چکیده مقاله:
اقتصاد مقاومتی واژه ای است که در سال های اخیر جهت مقابله با محدودیت های حاصل از تحریم‌های اقتصادی و همچنین رونق اقتصاد داخلی عدالت محور مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. از نظر ایشان تکیه بر ظرفیت های داخلی و استفاده از فناوری های دانش بنیان پایه های اقتصاد مقاومتی می باشد. یکی از ظرفیت های موجود در این زمینه بخش کشاورزی و دامپروری است. بخش دامپروری با تأمین نیاز پروتئینی کشور در تحقق امنیت غذایی که از موارد مهم در حوزه تحقق اقتصاد مقاومتی است، نقش مهمی دارد. فناوری نانو یکی از فناوری های دانش بنیان جدید می باشد که در آن خصوصیات ذرات با ابعادی کمتر از 100 نانومتر مورد بررسی و در زمینه های مختلف علم از جمله دامپروری مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از فناوری نانو در دامپروری در ابتدای مسیر خود است و در حال حاضر در زمینه تغذیه مواد مغذی، پروبیوتیک ها و مکمل ها، تشخیص و درمان بیماری ها و مدیریت تولید مثل حیوان تحقیقات کاربردی صورت گرفته است.
کلیدواژه ها:
نانوتکنولوژی، دامپروری، اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است